ఉత్తరాంధ్ర అభివృధ్ధి, ఆకాంక్షలే మా అజండా
- వజ్జిపర్తి శ్రీనివాస్ అధ్యక్షులు, ఉత్తరాంధ్ర సంఘర్షణ సమితి